Általános Szerződési Feltételek a New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Kft. által nyújtott Onbox szolgáltatáshoz

Az Onbox a New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Kft. (továbbiakban “New Wave Media Group Kft.”) – (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.), adószám: 24927363-2-43, számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt., pénzforgalmi jelzőszám: 10300002-10655850-49020018, cégjegyzékszám: 01-09-189828, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, képviselő neve: Dr. Nagy Tamás, elérhetősége: info@onbox.hu – tulajdona és a New Wave Media Group Kft. üzemelteti.

Jelen Általános Szerződési Feltételek jelentik az Ön és az Onbox szolgáltatást üzemeltető New Wave Media Group Kft. között létrejött szerződést, amelynek feltételei az irányadóak a regisztrációhoz kötött előfizetéses vagy ingyenes szolgáltatások (“Szolgáltatás”) használatára vonatkozóan. Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket, amely az Onbox szolgáltatás használatát szabályozza.

Amennyiben igénybe kívánja venni az Onbox által kínált szolgáltatások bármelyikét, úgy el kell fogadnia és be kell tartania az Általános Szerződési Feltételeket. Ön kifejezetten nyilatkozik, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismerte, azt a New Wave Media Group Kft.-vel megtárgyalta, így annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Onbox szolgáltatásainak felhasználására a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

A New Wave Media Group Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse, és egyéb módon módosítsa a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket vagy feltételeket szabjon meg a szolgáltatás Felhasználó általi igénybevételére vonatkozóan. A frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások, valamint a kiegészítő szabályok, irányelvek és feltételek azonnal hatályba lépnek és az Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezik. Felhasználó kötelezettsége, hogy időről-időre áttekintse az Általános Szerződési Feltételek esetleges módosításait. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.

1. Szerződés létrejötte

A szerződéskötés az alábbi lépésekből áll:

 • Onbox regisztráció
 • A regisztráció során a rendszer által bekért és a valóságnak megfelelő adatok megadása.
 • Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása a regisztráció során megadott adatok ellenőrzésével egybekötve

2. Onbox eszközcsomag összefoglaló

Az Onbox célja az üzleti munka hatékonyságának növelése. A szervezetek napi kommunikációs feladatainak elvégzését egyszerűbbé és gyorsabbá teszi. A tárhelyet biztosítva pedig a dokumentumok és egyéb fájlok szervezését és megosztását teszi magabiztosan átláthatóvá.

A következő alkalmazásokat foglalja magába:

 • Levelezés,
 • Naptár,
 • Címtár,
 • és tárhely.

3. Regisztráció

Az Onbox rendszerbe üzleti céllal egyéni vállalkozók és szervezetek, jogi személyek egyaránt regisztrálhatnak. Ezt két módon biztosított:

 • Egyszerűen és gyorsan online önkiszolgáló regisztrációnkban.
 • Illetve egyedi esetekben van lehetőség papír alapon történő szerződéskötésre, amit az üzletkötőnkkel (email: sales@onbox.hu, telefon: +36 30 500 7500) előre egyeztetve tehet meg.

3.1. Az online önkiszolgálós regisztráció menete

Az Onbox használata kötelezően regisztrációhoz kötött.

Az onbox.hu oldalunkról indulva kezdeményezhető a folyamat a Regisztráció gombra kattintva.

A regisztráció során a következő adatok megadása szükséges.

Cég adatai:

 • Cég, szervezet, társaság, egyéni vállalkozó Továbbiakban: cég) neve
 • Szervezet mérete, amennyiben ez értelmezhető
 • Kapcsolattartó adatai:
  • Vezeték és keresztneve
  • Kontakt email
  • Telefonszám
 • Üzleti domain:
  • Amivel a cég email-ezése meg fog jelenni (pl. teljes.nev@ceg.hu)
  • Amennyiben ilyet nem tud megadni, akkor átmenetileg generálunk egyet (teljesnev@cegnev.onbox.hu)

Adminisztrátor fiók:

Annak a megbízott személynek az elérése, aki a szervezeten belül kezeli az egyes felhasználókat.

Szükséges adatai:

 • Felhasználói név
 • Vezeték- és keresztnév
 • Jelszó

El kell fogadni az Általános Szerződési Feltételek elfogadását követően kezdődhet csak meg a rendszer tényleges használata. Jelen dokumentum képezi a felek között létrejövő szerződés mindenkori alapját.

3.2. Papír alapú szerződés

Egyedi esetekben lehetőség van papír alapon is szerződést kötni a feleknek. Ebben az esetben a következő adatok megadása szükséges.

A fentiekben megadott adatokon kívül szükséges még:

 • cégjegyzékszám/nyilvántartási szám,
 • adószám
 • képviselő neve, önálló vagy együttes képviseleti jogosultság megadása

Felek között létrejövő egyedi megállapodás megkötése esetén van csak mód az ÁSZF-ben foglaltaktól való eltérés biztosítására.

3.3. Kikötések az előfizetők regisztrációs adatai kapcsán

A Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott adatok (“Regisztrációs adatok”) a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a regisztrációs űrlap(ok)on minden olyan alkalommal, amikor azt kéri a program. A Felhasználó továbbá vállalja, hogy szükség szerint karbantartja, aktualizálja az általa megadott regisztrációs adatait, hogy azok mindenkor a valóságnak megfelelőek legyenek. Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok a New Wave Media Group Kft. megállapította, hogy a közhiteles nyilvántartásban szereplővel nem egyezőek abban az esetben jogában áll megszüntetni a használati jogot, amennyiben pontatlanok vagy hiányosak, a New Wave Media Group Kft.-nek jogában áll felfüggeszteni bármelyik vagy az összes szolgáltatására vonatkozó használati jogot és kijavítást eszközölni figyelemfelhívás továbbításával egyidejűleg.

Amennyiben a figyelemfelhívásra javítás nem történik a felhasználó részéről, abban az esetben a felhívástól számított 14 napon belül megszüntetés iránt intézkedik a New Wave Media Group Kft.

A Felhasználó hozzájárul, hogy a New Wave Media Group Kft. a szolgáltatás nyújtásának érdekében tárolja és felhasználja a Felhasználó által megadott Regisztrációs adatokat az Onbox szerződésszerű felhasználásához és működéséhez elengedhetetlenül szükséges célból. Az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató vonatkozik a Felhasználó Regisztrációs adatainak New Wave Media Group Kft. által történő felhasználására is.

3.4. Kikötések a felhasználás kapcsán

Az Onbox kommunikációs szolgáltatásokat tartalmazó oldalait regisztrált Felhasználók böngészhetik, ellenérték fejében történő szolgáltatást szintén csak regisztrált Felhasználó vehet igénybe. Felhasználó lehet minden 18. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személyiségű szervezet. A regisztrált Felhasználóság feltétele, hogy a regisztrációt a New Wave Media Group Kft. elfogadja. A New Wave Media Group Kft. fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat indokolás nélkül visszautasítson, vagy visszavonjon, különösképp a közhiteles nyilvántartás szerint valótlan adatok megadása, vagy a New Wave Media Group Kft. és más Felhasználók bizalmával történő, vagy bármilyen más visszaélés esetén.

A New Wave Media Group Kft. nyomatékosan ajánlja, hogy a felhasználók rendszeresen módosítsák jelszavukat és azt senkinek ne adják ki, mások által hozzáférhető helyen ne tárolják. A jelszó elvesztéséből eredő károkért a New Wave Media Group Kft. nem vállal a felelősséget. Elvesztett, elfelejtett jelszó esetén a fiókhoz új hozzáférést (jelszót, jelszóváltoztató linket, jelszóemlékeztető választ, és ezekkel kapcsolatos bármilyen információt) kiadni semmilyen esetben sem áll módunkban.

A Felhasználót az azonosító (email cím) és jelszó titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Felhasználó ezen adatait nem adhatja ki harmadik félnek, és nem használhatja más azonosítóját, jelszavát, ill. nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát.

A Felhasználót teljes körű felelősség terheli az egységes beléptető rendszerhez tartozó azonosító (email cím) és jelszó párossal, ill. azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az Onbox ügyfélszolgálatát (telefon: +36 1 372 4950, email cím: info@onbox.hu) adatainak bármilyen illetéktelen felhasználásáról, illetve a biztonság egyéb módon való megsértéséről. A New Wave Media Group Kft. nem vonható felelősségre a Felhasználónak az egységes Onbox beléptető rendszerhez tartozó azonosító (email cím) és jelszó párosának illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kárért.

A Felhasználó egyetért azzal, hogy a weben keresztül nyújtott szolgáltatások és digitális javak (a továbbiakban “Termékek”) megvásárlásával kötelezi magát arra, hogy kizárólag az Általános Szerződési Feltételek szerint használja a Termékeket, és a Termékek attól eltérő használata polgárjogi vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. A New Wave Media Group Kft. ellenőrizheti, hogy a Felhasználó betartja-e az Általános Szerződési Feltételeket; továbbá a New Wave Media Group Kft. fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak érvényt szerezzen, amennyiben lehetőség van rá a Felhasználót értesítve.

3.5. A Felhasználói fiók tárhelyével és egyéb kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos információk

A Felhasználó az egyedi előfizetői szerződése alapján az ún. „4. Árazás” fejezetnek megfelelő tárhellyel rendelkezik, illetve amennyiben hó közbeni váltás történik a tárhely méretét illetően, abban az esetben felek egyedi megállapodása alapján történik a szolgáltatás nyújtása.

A Szolgáltató a hozzáférési szolgáltatáson belül a továbbított adatok eltérő mennyiségére és Web tárhely méretére való tekintettel „csomagokat” alakít ki, melyek elnevezését, tartalmát és az egyes csomagok díját az ún. „4. Árazás fejezet” tartalmazza. Amennyiben az egyes csomagok közötti szabad választásban az Előfizetők összessége vagy azok egy csoportja korlátozva van, az erre vonatkozó korlátozásokat is e melléklet, valamint az egyedi előfizetői szerződés tartalmazza.

A Szolgáltató kiegészítő szolgáltatásokat is nyújthat (csomagtartalom feletti mennyiségű email-cím, tárhely bérlet, fix IP című csomagtartalom feletti mennyiségű IP cím, domain bejegyzés, -átjegyzés, -karbantartás, -regisztráció stb.), melyek azonban csak valamely szolgáltatási csomaghoz kapcsolódóan vehetők igénybe, önálló igénybevételükre nem kerülhet sor.

4. Árazás (alapcsomagok és adat opciók)

Az Onbox-ot a szervezetek használhatják ingyenesen és előfizetéssel is az alábbiakban részletezettek szerint.

 • Az árazás hat különböző alapcsomag szerint történhet, amelyek során egyre több lehetőséget nyit meg a szolgáltató a felhasználó számára.
 • Az egyes csomagok opcionálisan további tárhellyel bővíthetőek.
 • Valamint egyedi ajánlat keretében számos egyéb szolgáltatás igénybe vehető.

4.1. Alapcsomagok

A cégek különböző szolgáltatás-csomagokból választhatnak, melyek közt találhatnak fizetős és ingyenes konstrukciót is.

A csomagok részletes leírásai az alábbi linken érhetőek el:

Alapcsomagok

Az összes csomagban elérhető az összes alkalmazás, ezen a téren nem differenciál a Szolgáltató.

Az összes csomag tekinthető árajánlatként, ettől csak a 100 fő feletti felhasználói létszámmal rendelkező szervezetek esetében tud eltérni a szolgáltató, amikor is egyedi igényfelmérés után egyedi árajánlatot tehet.

4.2. Alapcsomag paraméterek

Az egyes csomagok a következő paraméterek mentén térnek el egymástól:

 • Csomag ára
 • Felhasználó maximális száma
 • Üzenetküldés maximális száma naponta
 • Közös alaptárhely mérete
 • Használható domainek és aliasok száma
 • Külső kliens használat (POP3 és IMAP)
 • Rendelkezésre álló ügyfélszolgálat

4.3 Adatbővítési opciók

A csomagokban foglalt tárhelyeket lehetőség van bővíteni.

A részletes opciók az alábbi linken találhatóak:

Tárhely

Egy időben csak egy többlet adatopció lehet érvényben.

4.4. További szolgáltatások

Több „egyéb további szolgáltatásból” választhat az előfizető:

 • Felhasználók, levelezés, naptár események és tárhely adatok migrálása korábbi rendszerről, utána a felhasználók zavartalanul folytathatják a munkájukat
 • Technikai, illetve adminisztrációs támogatás
 • Helyszíni hibaelhárítás kiszállással
 • Továbbképzések tartása, akár helyszínen is.

Az összes „egyéb további szolgáltatás” az előfizető által igényelt és a szolgáltató által történő egyedi technikai vagy üzleti felmérés után vehető csak igénybe. Ennél fogva szolgáltató „egyéb további szolgáltatásai” egyedi árazás alapján érhetőek el az előfizetéses felhasználók számára.

5. Fizetés

Az önkiszolgáló rendszerrel történt regisztráció esetében az adminisztrációs konzol felületen lehetőség van online fizetés beállítására. Ez a Barion szolgáltató rendszerének használatával, érvényes kártya adatok megadásával történik.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Ebből kifolyólag a Barion Payment Zrt. szerepel minden számlakivonaton.

A kártyaadatok megadásakor a Barion rendszerén keresztül egy jelképes összeggel megterheljük a Felhasználó kártyáját, hogy a kártya hitelességét ellenőrizzük, majd azt az összeget visszahelyezzük 1 órán belül.

A fizetendő összeg automatikusan levonásra kerül a Felhasználó kártyájáról minden tárgyhót követő hónap ötödik munkanapjáig.

A kártya sikertelen megterhelése esetén 14 nap türelmi időt adunk a Felhasználónak. Ha a 14. nap után sem tudjuk megterhelni kártyáját, a szolgáltatást korlátozzuk. Ennek részleteiről emailben értesítjük a Felhasználót.

Amennyiben a felek között egyedi szerződés kötése történt, abban az esetben az ottani, vagyis az egyedi szerződéses megegyezésben foglaltak az irányadóak.

6. Számlázás

A számlákat a következők mentén állítja ki a szolgáltató:

 • A számlákat mindig a hónap zárását követő hónap 10 napjáig állítja ki a szolgáltató az előző hónapra vonatkozóan az online fizetési terhelés sikerességét követően.
  • Amennyiben az online fizetési terhelés nem járt sikerrel, akkor két további alkalommal újra próbálkozik a fent leírtak szerint a szolgáltató. Amennyiben ezek nem járnak sikerrel, akkor 14 napon belül írásbeli felszólítást küld a szolgáltató az előfizető részére a regisztrációban szereplő kapcsolattartási elérhetőségek bármelyikére.
  • Amennyiben a felszólítás kiküldését követő 14 napon belül nem sikerül előfizető részéről a díjfizetés vagy előfizetővel való közös megegyezés a halasztott díjfizetésre, akkor a szolgáltatás szüneteltetésre kerül.

Használat arányos elszámolás történik:

 • Részhónapok esetében.
 • Csomag váltás esetén.

7. Váltás alapcsomagok és opciók között

Üzleti gyakorlatban két esetet különít el a szolgáltató:

 • Nagyobb csomagra vagy opcióra váltás:
  • Könnyedén megtehető az adminisztrációs konzol felületünkről.
 • Kisebb csomagra vagy opcióra váltás:
  • Ez esetben keresse értékesítési képviselőnket (email: sales@onbox.hu, telefon: +36 30 500 7500).

Kérdése esetén keresse ügyfélszolgálati munkatársainkat (email: info@onbox.hu telefon: +36 1 372 4950).

8. Szolgáltatás szüneteltetése

Ez két okból történhet meg:

 • A felhasználó kérvényezi az előfizetése szüneteltetését.
 • Számlatartozásból kifolyólag 14 napot követően korlátozásra került az előfizetés.

Ez idő alatt viszont a szolgáltatás minden része szünetel, leveleket nem fogadunk, és a korábbiak sem elérhetőek.

Az előfizetéses felhasználók adatait ezután is megőrzi a szolgáltató 180 napig, ezen időtartam alatt bármikor visszaállítható a korábbi, vagyis a korlátozás előtti állapot.

9. Műszaki követelmények

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termékek (például levelek, dokumentum) használata egyéb hardver és szoftver eszközöket igényelhet (például a Termékek fizikai adathordozóra másolása és a Termékek működtetése engedélyezett digitális lejátszó eszközön), valamint, hogy az említett hardverre és szoftverre vonatkozóan a Felhasználó saját felelősségére jár el.

Azt követően, hogy a Felhasználó letöltötte és megkapta a Terméket, a New Wave Media Group Kft. nem vonható felelősségre a Termék károsodásáért, megsemmisüléséért illetve sérüléséért.

10. Felhasználói megjegyzések, visszajelzések és javaslatok

Minden megjegyzésen, észrevételen, visszajelzésen, javaslaton, ötleten és egyéb olyan javaslaton, amely a New Wave Media Group Kft. részére került kinyilvánításra, beterjesztésre vagy felajánlásra a szolgáltatás használatával kapcsolatban (együttesen: az “észrevételek”), az észrevétel eljuttatása révén a New Wave Media Group Kft. korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.

Bármilyen észrevétel kinyilvánítása, beterjesztése vagy felajánlása tehát azt jelenti, hogy az összes vagyoni típusú szerzői jogra és az észrevételekben lévő egyéb tulajdonjogokra vonatkozó, minden jogot, jogcímet és érdekeltséget a New Wave Media Group Kft.-re ruháznak át a felhasználók. Így a New Wave Media Group Kft. minden ilyen – az észrevételekkel kapcsolatos – jog, jogcím és érdekeltség kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható sem kereskedelmi, sem pedig egyéb értelemben.

A New Wave Media Group Kft. – a forrás megjelölésével – korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó által bármilyen céllal beterjesztett észrevételek felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, belőlük feldolgozások létrehozására, nyilvánosságra hozására, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania, illetve, hogy a felhasználót erről előzetesen tájékoztatná.

11. Szolgáltatási szintek

11.1. Az Onbox vállalt szolgáltatási szintje

A New Wave Media Group Kft. minden ésszerű kereskedelmi erőfeszítést megtesz azért, hogy az Onbox webes felülete működjön, és minden egyes naptári hónapon belül az idő 97%-ában elérhető legyen a Felhasználók számára.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás teljesítményének bármely, alább definiált problémáját tapasztalja abból fakadóan, hogy az Onbox nem képes biztosítani a Szolgáltatást, a felhasználó jogosulttá válik az alább leírt Szolgáltatás-jóváírásra.

11.2. A kifejezések meghatározása

Az Onbox vállalt szolgáltatási szintjéhez kapcsolódó kifejezéseket a következő értelemben használjuk.

 • Üzemkimaradás
  • Olyan állapot, amikor a felhasználók több, mint öt százaléka sem webes felületen, sem kliensből nem tudja használni a szolgáltatást. Az Üzemkimaradás mérése a szerveroldali hibaaránnyal történik.
 • Tartós üzemkimaradás
  • Több mint tíz, egymást követő, 10 percen át tartó Üzemkimaradás. A tíz percnél rövidebb ideig tartó szakaszos Üzemkimaradások nem számítanak a Tartós üzemkimaradások közé.
 • Havi üzemidő százaléka
  • A következő számítás eredménye: a naptári hónap perceinek száma – a naptári hónap Tartós üzemkimaradásaiból eredő Üzemkimaradás időtartama percben / a naptári hónap perceinek száma.
 • Tervezett üzemkimaradás
  • Azok az időtartamok, amikor az Onbox egy munkanappal az Üzemkimaradás kezdete előtt tájékoztatja az Ügyfeleket a várható Üzemkimaradásról.
  • Naptári évenként legfeljebb 24 órányi Tervezett üzemkimaradás fordulhat elő.
  • Az Onbox vállalt szolgáltatási szintje szempontjából a Tervezett üzemkimaradás nem minősül Üzemkimaradásnak és nem számít bele semmiféle Tartós üzemkimaradásba.
 • Szolgáltatás:
  • Az Onbox csomag szolgáltatás, amelyet a New Wave Media Group Kft. nyújt Önnek az Onbox eszközcsomag szerződése értelmében.

11.3. Szolgáltatás-jóváírás

(a) három napi Szolgáltatás, amellyel díjmentesen meghosszabbítja a szolgáltató a Felhasználó részére nyújtott Szolgáltatás időtartamát, ha a Havi üzemidő aránya bármely naptári hónapban összesen 94% és 96,99% közé esik vissza; vagy

(b) hét napi Szolgáltatás, amellyel díjmentesen meghosszabbítja a szolgáltató a felhasználó részére nyújtott Szolgáltatás időtartamát, ha a Havi üzemidő aránya bármely naptári hónapban összesen 90% és 93,99% közé esik vissza; vagy

(c) tizenöt napi Szolgáltatás, amellyel díjmentesen meghosszabbítja a szolgáltató a felhasználó részére nyújtott Szolgáltatás időtartamát, ha a Havi üzemidő aránya bármely naptári hónapban összesen 90% alá esik vissza.

11.4. A szolgáltatás-jóváírás igénylése a Felhasználó kötelessége

A felhasználó csak akkor részesülhet bármelyik fent meghatározott Szolgáltatás-jóváírásban, ha harminc (30) napon belül értesíti a New Wave Media Group Kft. Ügyfélszolgálatát (email: info@onbox.hu, telefon: +36 1 372 4950) attól számítva, amikor a Felhasználó jogosultságot szerez a fentiek alapján a Szolgáltatás-jóváírására. Amennyiben a felhasználó határidőn belül nem teljesíti a jelen követelményt, elveszíti a jogát a Szolgáltatás-jóváírásra.

11.5. Maximális szolgáltatás-jóváírás

Az Onbox által az egy hónapban bekövetkező Tartós üzemkimaradásokért megadott Szolgáltatás-jóváírás nem haladhatja meg a Szolgáltatás tartamának végdátumához adott 15 naptári napot. A Szolgáltatás-jóváírás nem váltható át anyagi ellenszolgáltatásra.

11.6. Az Onbox vállalt szolgáltatási szintjébe bele nem tartozó elemek

Az Onbox vállalt szolgáltatási szintje nem érvényes azokra a szolgáltatásokra, amelyeket saját dokumentációjuk kifejezetten kizár az Onbox vállalt szolgáltatási szintjének köréből, valamit azokra a teljesítményproblémákra, amelyeket:

(i) az Onbox hatáskörén kívüli tényezők okoznak , melyek a következők lehetnek:

 • Környezeti katasztrófa,
 • Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelme, a jogszabályok által előírt módon,

(ii) amelyek a felhasználó vagy bármely harmadik fél cselekedeteiből vagy mulasztásaiból erednek; és

(iii) amelyeket a felhasználó berendezései és/vagy harmadik fél berendezései okoznak (amelyek nincsenek az Onbox elsődleges irányítása alatt).

Amennyiben a felhasználó él az Onbox vállalt szolgáltatási szintjéből eredő jogaival, akkor a felhasználó tudomásul veszi, hogy a jóváírás az egyetlen és kizárólagos jogorvoslata arra az esetre, ha az Onbox nem képes nyújtani a Szolgáltatást.

12. Szerzői jogok védelme

A Felhasználó elismeri, hogy a New Wave Media Group Kft. tulajdona minden olyan jog, amely a New Wave Media Group Kft. fogalmakhoz és emblémákhoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlító emblémákhoz, fogalmakhoz kötődnek. A Felhasználó a fenti védjegyeket, illetve azokhoz hasonló védjegyeket, mint sajátja nem használhatja, sem pedig nem említheti azokat negatív összefüggésben. Az Onbox szolgáltatás weboldalai, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az Onbox logó és az Onbox terméknevek, illetve az egyéb honlapon található márkanevek a New Wave Media Group Kft. kereskedelmi védjegyei.

A New Wave Media Group Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A New Wave Media Group Kft. hozzájárul ahhoz, hogy – csak és kizárólag saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében – Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

Az Onbox szolgáltatás weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. A New Wave Media Group Kft. fenntartja a jogot, hogy az Onbox szolgáltatás weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A felhasználók hozzászólásuk beírásával korlátlan – a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló – felhasználási jogot adnak a New Wave Media Group Kft. részére.

13. A szolgáltatás biztonsága

A Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni az Onbox honlapnak a biztonságát, ideértve különösen:

 • Hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
 • Megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
 • Kísérlet bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba / azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése [overloading], “elárasztása” [flooding], “spam”-elése, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy “összeomlasztása” [crashing];
 • Nem kívánt email-ek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését;
 • Bármely TCP/IP-csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle email vagy hírcsoport postázása során.

A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után. Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem használhat semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni az Onbox honlapnak a rendeltetésszerű működését vagy bármely, az e honlapon folytatandó tevékenységet.

14. Az Onbox használatának korlátozása

A Felhasználó felelősséggel tartozik leveleinek, üzeneteinek tartalmáért. Az azokból, illetve az azok továbbításából eredő károkért az Onbox-ot működtető New Wave Media Group Kft.-t semmiféle felelősség nem terheli. Teljes körű felelősséggel tartozik továbbá minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava biztonságos, titokban tartásáról.

Nem küldhet és továbbíthat postafiókjából kéretlen reklám leveleket (“spam-eket”), ellenkező esetben az Onbox-ot működtető New Wave Media Group Kft. fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó postafiókját előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. A New Wave Media Group Kft. fenntartja a jogot a szolgáltatás korlátozására, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás használata során a szolgáltatást oly módon veszi igénybe, hogy annak következtében a szolgáltatást, vagy annak minőségét bármilyen módon befolyásolja, illetve az alábbi rendelkezések bármelyikébe ütköző használatot valósít meg:

 • A Felhasználó a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva kéretlen üzeneteket küld. Kéretlen üzenetnek minősülnek azok az elektronikus üzenetek, amelyek:
  • Kereskedelmi vagy egyéb információt tartalmaznak és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy ezen email-eket megkapják
  • Olyan tömegesen küldött, nagy mennyiségű email, amelyeknek tartalma egymással nagymértékben azonos és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy ezen email-eket megkapják.
 • A Felhasználó a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva olyan elektronikus levelet, üzenetet küld vagy kommunikációt valósít meg, amely:
  • Feladójának email címét szándékosan hamisan adják meg vagy elfedik.
  • Vírussal fertőzött csatolt állományt tartalmaz
  • Amely csatolt állományként olyan végrehajtódó állományt tartalmaz, amely a címzett(ek) vagy a szolgáltató érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki és ezen tevékenység a címzett jóhiszemű akarata ellenére is végbemehet.
  • Amely tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó, illetve vallási, politikai ellentétet szító email, üzenet vagy egyéb interneten keresztül megvalósuló kommunikáció.
 • A Felhasználó a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet, illetve hajt végre, különösen:
  • Az internethasználók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt, illetve internetezés közben használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy az erre irányuló kísérlet,
  • Az internethasználók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt adatok, állományok engedély nélküli megváltoztatása vagy az erre irányuló kísérlet,
  • Az internethasználók személyi számítógépére vagy szerverére olyan adatok, állományok engedély nélküli feltöltése vagy ennek kísérlete, amely az előfizetőt kompromittálhatja, illetve a számítógép működését hátrányosan befolyásolhatja,
  • Mások tulajdonát képező számítógépek és azok erőforrásainak engedély nélküli felhasználása saját célra (pl. proxy, email szerverek, nyomtatók, hálózati átjárók és egyéb kapcsolt hardvereszközök).
 • A Felhasználó a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva a New Wave Media Group Kft. szerverén olyan adatokat, információkat tárol vagy továbbít az interneten keresztül, amely:
  • Jogosulatlanul megszerzett, illetve szerzői jogokat sért
  • A társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó, illetve vallási, politikai ellentétet szító tartalom
  • Az Alkotmányba vagy a hatályos törvényekbe, jogszabályokba ütköznek,
  • A Felhasználó által kínált termék tulajdonságairól vagy szolgáltatás tartalmáról, illetve ezek áráról bárkit félrevezethetnek. Abban az esetben, ha a New Wave Media Group Kft. eszközeinek használatával olyan közzététel valósul meg, amely a fenti szabályokba nem ütközik ugyan, de jelentős társadalmi ellenállást vált ki vagy jelentős mértékben sérti a New Wave Media Group Kft. üzleti érdekeit, úgy az érintett szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a közzétevőt azonosítsa, s vele tárgyalásokat kezdjen a közzététel megszüntetésére.
 • A New Wave Media Group Kft. fenntartja a jogot a szolgáltatás korlátozására, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatást a New Wave Media Group Kft. hozzájárulása nélkül harmadik személy részére tovább értékesíti.

15. Adatvédelem

New Wave Media Group Kft. jogosult a Felhasználók adatait tárolni, feldolgozni, és a szolgáltatással kapcsolatban hasznosítani.

A New Wave Media Group Kft. különösképp jogosult:

 • Kötelezettségének eleget téve – amennyiben erre jogszabály kötelezi – az adatokat hatóságoknak kiszolgáltatni.
 • A regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat az ingyenes Onbox Üzleti Start alapcsomagot választó Felhasználók esetében – névhez nem kötötten (anonim módon) – statisztikai és üzletszerzési célokra felhasználhatjuk.
 • Az előfizetéses csomagok esetében csak a szolgáltatás minősége érdekében kezel a szolgáltató - névhez nem kötött (anonim módon) - adatokat.
 • A személyes adatokat a regisztráció során vagy egyéb módon megadott tartalommal kezelni, feldolgozni

Szolgáltató kijelenti, hogy a New Wave Media Group Kft. adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató az alábbi linken található:

Adatvédelem

Az Onbox levelező szolgáltatására a New Wave Media Group Kft. adatvédelmi elvei érvényesek az alábbi megszorításokkal:

 • Az Onbox rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet (az ezen adatokat tartalmazó “logfájlok” például a bejelentkezés idejét, gyakoriságát, helyét és módját tartalmazhatják).
 • Az emailek tartalmát semmilyen körülmények között nem tekinti meg a szolgáltató, kivéve, ha hatóság vagy bíróság kötelezi a hozzáférhetetlenné tételre. Az Onbox-ot működtető New Wave Media Group Kft. az emaileket csak spam szűrés céljából adja tovább külső partnernek.

16. Felmondás

A New Wave Media Group Kft. fenntartja magának a jogot az Onbox honlap egyoldalú módosítására, részbeni vagy teljes megszüntetésére a felhasználók előzetes értesítése nélkül.

A Felhasználónak lehetősége van a Szolgáltatást kipróbálni ingyen, maximum 3 felhasználóval. Amennyiben a fizetési ciklus megkezdése után szeretné visszamondani az előfizetést a Felhasználó, módjában áll lemondani azt az info@onbox.hu email címre írva, cégét megjelölve a levélben. Ebben az esetben a Felhasználó a szolgáltatásért a arányosan fizet a tárgyhó végén.

Az előfizetés lemondása és a rendszerünkből való törlés esetén a Felhasználó kártyaadatai törlésre kerülnek a Barion rendszeréből.

17. Egyebek

A jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos panaszokkal Felhasználó a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordulhat. Felhasználó jelen szolgáltatásból fakadó követeléseit New Wave Media Group Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem engedményezheti.

18. Ügyfélszolgálat

A Felhasználó használati és számlázási kérdésekben a szolgáltató alábbi email címén vagy telefonszámán veheti fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

Email: info@onbox.hu
Tel.: +36 1 372 4950

Frissítve: 2020. július 15.