Általános Szerződési Feltételek a New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Kft. által nyújtott Onbox szolgáltatáshoz

Az Onbox a New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Kft. (továbbiakban "New Wave Media Group Kft.") - (székhely: 1072 Budapest, Klauzál utca 30.), adószám: 24927363-2-42, számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt., pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000078-77870008, cégjegyzékszám: 01-09-189828, cégbíróság: Fővárosi Bíróság, képviselő neve: Matolcsy Ádám vezérigazgató, elérhetősége: info@origo.hu) - tulajdona és a New Wave Media Group Kft. üzemelteti.

Jelen Általános Szerződési Feltételek jelentik az Ön és az Onbox szolgáltatást üzemeltető New Wave Media Group Kft. között létrejött szerződést, amelynek feltételei az irányadóak a regisztrációhoz kötött vagy ingyenes szolgáltatások (“Szolgáltatás”) használatára vonatkozóan. Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket, amely az Onbox szolgáltatás használatát szabályozza.
Amennyiben igénybe kívánja venni az Onbox által kínált szolgáltatások bármelyikét, úgy el kell fogadnia és be kell tartania az Általános Szerződési Feltételeket. Ön kifejezetten nyilatkozik, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismerte, azt a New Wave Media Group Kft.-vel megtárgyalta, így annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ön erre hivatkozással kifejezetten nyilatkozik arról, hogy lemond jelen Általános Szerződési Feltételek megtámadásának jogáról.

Az Onbox szolgáltatásainak felhasználására a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

A New Wave Media Group Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse, és egyéb módon módosítsa a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket vagy feltételeket szabjon meg a szolgáltatás Tag általi igénybevételére vonatkozóan. A frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások, valamint a kiegészítő szabályok, irányelvek és feltételek azonnal hatályba lépnek és az Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezik. Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse az Általános Szerződési Feltételek esetleges módosításait. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.

1. Szerződés létrejötte

Jelen szerződés magyar nyelven kerül megkötésre, valamint a hatályos jogszabályok alapján nem minősül írásban foglalt szerződésnek, így iktatásra sem kerül. A szerződéskötés az alábbi lépésekből áll:

2. Regisztráció

Az Onbox kommunikációs szolgáltatásokat tartalmazó oldalait regisztrált Felhasználók (továbbiakban: “Tag”) böngészhetik, ellenérték fejében történő szolgáltatást szintén csak regisztrált vehet igénybe. Tag lehet minden 14. életévét betöltött természetes személy. A regisztrált tagság feltétele, hogy a regisztrációt a New Wave Media Group Kft. elfogadja. A New Wave Media Group Kft. fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítson, vagy bármikor visszavonjon, különösképp valótlan vagy hiányos adatok megadása, vagy a New Wave Media Group Kft. és más Tagok bizalmával történő, vagy bármilyen más visszaélés esetén.

A New Wave Media Group Kft. nyomatékosan ajánlja, hogy a Tagok rendszeresen módosítsák jelszavukat és azt senkinek ne adják ki, mások által hozzáférhető helyen ne tárolják. A jelszó elvesztéséből eredő károkért a New Wave Media Group Kft. nem vállalja a felelősséget. Jelszót kiadni semmilyen esetben sem áll módunkban.

A Tagot az azonosító (e-mail cím) és jelszó titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Tag ezen adatait nem adhatja ki harmadik félnek, és nem használhatja más azonosítóját, jelszavát, ill. nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. A Tagot teljes körű felelősség terheli az egységes beléptető rendszerhez tartozó azonosító (e-mail cím) és jelszó párossal, ill. azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Tag vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az Onbox ügyfélszolgálatát (telefon: 06-1-372-4952, e-mail cím: info@onbox.hu) adatainak bármilyen illetéktelen felhasználásáról illetve a biztonság egyéb módon való megsértéséről. A New Wave Media Group Kft. nem vonható felelősségre a Tagnak az egységes beléptető rendszerhez (Onbox belépés) tartozó azonosító (e-mail cím) és jelszó párosának illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kárért.

Az Onbox regisztrációs szoftverrésze az adatbeviteli hibákat a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően alakilag ellenőrzi, és amennyiben alakilag nem megfelelő vagy hiányzó adatokat talál a regisztrációs űrlapon, úgy azok javítását és pótlását kéri.

A Tag egyetért azzal, hogy a weben keresztül nyújtott szolgáltatások és digitális javak (a továbbiakban “Termékek”) megvásárlásával kötelezi magát arra, hogy kizárólag az Általános Szerződési Feltételek szerint használja a Termékeket, és a Termékek attól eltérő használata polgárjogi vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. A New Wave Media Group Kft. ellenőrizheti, hogy a Tag betartja-e az Általános Szerződési Feltételeket; továbbá a New Wave Media Group Kft. fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeknek érvényt szerezzen, a Tagot értesítve vagy a Tag értesítése nélkül.

A szolgáltatást továbbadni semmilyen fizetős vagy ingyenes formában nem lehet.

2.1. A Tag adatai (Regisztrációs adatok)

A Tag kijelenti, hogy az általa megadott adatok (“Regisztrációs adatok”) a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a regisztrációs űrlap(ok)on minden olyan alkalommal, amikor azt kéri a program. A Tag továbbá vállalja, hogy szükség szerint karbantartja, aktualizálja az általa megadott regisztrációs adatait, hogy azok a valóságnak megfelelőek legyenek. Amennyiben a Tag által megadott adatok a New Wave Media Group Kft. saját megítélése szerint hamisak, pontatlanok vagy hiányosak, a New Wave Media Group Kft.-nek jogában áll megszüntetni bármelyik vagy az összes szolgáltatására vonatkozó használati jogot. A Tag beleegyezik, hogy a New Wave Media Group Kft. a szolgáltatás nyújtásának érdekében tárolja és felhasználja a Tag által megadott Regisztrációs adatokat. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik a Tag Regisztrációs adatainak New Wave Media Group Kft. által történő felhasználására is.

2.2. A regisztráció során létrejövő Felhasználói fiók inaktívvá tétele, megszüntetése

Amennyiben a Felhasználó 20 GB-os tárhelye megtelik, nem tud több levelet fogadni, míg nem törli leveleit úgy, hogy azok kevesebb, mint 20 GB tárhelyet foglaljanak el.

A közösségi-, a spam- és a kuka mappában található, 14 napnál régebbi levelek automatikusan törlésre kerülhetnek, mely levelek a későbbiekben már nem lesznek elérhetőek és visszaállíthatóak a postafiók egyik mappájában sem.

3. Műszaki követelmények

A Tag tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szolgáltatás (például levelek, fényképek) használata egyéb hardver és szoftver eszközöket igényel(het), valamint hogy az említett hardverre és szoftverre vonatkozóan a Tag saját felelősségére jár el. A New Wave Media Group Kft. nem vonható felelősségre a levelezőrendszerben tárolt, vagy az onnan letöltött levelek, fényképek, egyéb adatok, dokumentumok esetlegesen az említett hardver és szoftver eszközök működéséből eredő károsodásáért, megsemmisüléséért, illetve sérüléséért.

4. Felhasználói megjegyzések, visszajelzések és javaslatok

Minden megjegyzésen, észrevételen, visszajelzésen, javaslaton, ötleten és egyéb olyan javaslaton, amely a New Wave Media Group Kft. részére került kinyilvánításra, beterjesztésre vagy felajánlásra a honlap használatával kapcsolatban (együttesen: az “észrevételek”), az észrevétel eljuttatása révén a New Wave Media Group Kft. korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Bármilyen észrevétel kinyilvánítása, beterjesztése vagy felajánlása tehát azt jelenti, hogy az összes vagyoni típusú szerzői jogra és az észrevételekben lévő egyéb tulajdonjogokra vonatkozó, minden jogot, jogcímet és érdekeltséget a New Wave Media Group Kft.-re ruháznak át. Így a New Wave Media Group Kft. minden ilyen – az észrevételekkel kapcsolatos – jog, jogcím és érdekeltség kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható sem kereskedelmi, sem pedig egyéb értelemben. A New Wave Media Group Kft. – a forrás megjelölésével – korlátozás nélkül jogosult az Ön által bármilyen céllal beterjesztett észrevételek felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, belőlük feldolgozások létrehozására, nyilvánosságra hozására, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy Ön részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania, illetve, hogy Önt erről előzetesen tájékoztatná.

5. A felelősség kizárása

Az Onbox-ot működtető New Wave Media Group Kft. nem vállal felelősséget a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

A New Wave Media Group Kft. semmilyen körülmények között sem tehető felelőssé semmilyen olyan kárért, amely a szolgáltatás teljesítményéből vagy annak elmaradásából, valamint a szolgáltatással párhuzamosan működő egyéb szoftveres alkalmazásokkal összefüggésbe hozható esetleges meghibásodásokból keletkezik.

A New Wave Media Group Kft. nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a New Wave Media Group Kft. kifejezetten kizárja. A New Wave Media Group Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra nézve. A honlap használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi – a New Wave Media Group Kft. nem vállal semmilyen felelősséget az Ön számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett / elszenvedett károkért a honlap használatával kapcsolatban. A New Wave Media Group Kft. kizár minden felelősséget, amely a szolgáltatás esetleges hibájából illetve az Ön számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlenség, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

6. A szolgáltatás karbantartása

A New Wave Media Group Kft. jogosult a honlap karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeletetés kivételes esetekben a New Wave Media Group Kft. előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a New Wave Media Group Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. A Felhasználónak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás illetve annak sebessége számos tényező függvénye. A New Wave Media Group Kft. mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.

7. Szerzői jogok védelme

A Felhasználó elismeri, hogy a New Wave Media Group Kft. tulajdona minden olyan jog, amely a New Wave Media Group Kft. fogalmakhoz és emblémákhoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlító emblémákhoz, fogalmakhoz kötődnek. A Felhasználó a fenti védjegyeket illetve azokhoz hasonló védjegyeket, mint sajátja nem használhatja, sem pedig nem említheti azokat negatív összefüggésben. Az Onbox szolgáltatás weboldalai, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az Onbox logó és az Onbox terméknevek, illetve az egyéb honlapon található márkanevek a New Wave Media Group Kft. kereskedelmi védjegyei. A New Wave Media Group Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A New Wave Media Group Kft. hozzájárul ahhoz, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében – Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa. Az Onbox szolgáltatás weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. A New Wave Media Group Kft. fenntartja a jogot, hogy az Onbox szolgáltatás weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A felhasználók hozzászólásuk beírásával korlátlan – a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló – felhasználási jogot adnak a New Wave Media Group Kft. részére.

8. A honlap biztonsága

A Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni ennek a honlapnak a biztonságát, ideértve különösen:

A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után. Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni ennek a honlapnak a rendeltetésszerű működését vagy bármely, az e honlapon folytatandó tevékenységet.

9. Az Onbox használatának korlátozása

Ön mint Felhasználó felelősséggel tartozik leveleinek, üzeneteinek tartalmáért. Az azokból, illetve az azok továbbításából eredő károkért az Onbox-t működtető New Wave Media Group Kft.-t semmiféle felelősség nem terheli. Teljes körű felelősséggel tartozik továbbá minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava biztonságos titokban tartásáról.

Nem küldhet és továbbíthat postafiókjából kéretlen reklám leveleket (“spam-eket”), ellenkező esetben az Onbox-ot működtető New Wave Media Group Kft. fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó postafiókját előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. A New Wave Media Group Kft. fenntartja a jogot a szolgáltatás korlátozására, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás használata során a szolgáltatást oly módon veszi igénybe, hogy annak következtében a szolgáltatást, vagy annak minőségét bármilyen módon befolyásolja, illetve az alábbi rendelkezésekbe ütköző használatot valósít meg:

10. Adatvédelem

New Wave Media Group Kft. jogosult Felhasználó adatait tárolni, feldolgozni, és a szolgáltatással kapcsolatban hasznosítani. Felhasználó elfogadja, hogy a New Wave Media Group Kft. személyes, illetve egyéb adatait a Szolgáltatás minőségének fejlesztése, Felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a Szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából felhasználja. A New Wave Media Group Kft. különösképp jogosult:

Kijelentjük, hogy a New Wave Media Group Kft. adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató az alábbi linken található:
https://accounts.onbox.hu/site/privacypolicy/20180712

Az Onbox levelező szolgáltatására a New Wave Media Group Kft. adatvédelmi elvei érvényesek az alábbi megszorításokkal:

11. Felmondás

A New Wave Media Group Kft. fenntartja magának a jogot a honlap módosítására, részbeni vagy teljes megszüntetésére előzetes értesítés nélkül.

12. Egyebek

A felek hatáskörtől függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. A jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos panaszokkal Ön a Fogyasztóvédelmi Felügyelethez fordulhat. A Felhasználó jelen szolgáltatásból fakadó követeléseit a New Wave Media Group Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem engedményezheti.

13. Ügyfélszolgálat

A Tag használati és számlázási kérdésekben e-mail címünkön vagy telefonszámunkon veheti fel velünk a kapcsolatot.

E-mail: info@onbox.hu
Tel.: 06-1-372-4952

Frissítve: 2018. július 12.
Általános Szerződési Feltételek letöltése